Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 19.12.2008. Päivitetty 20.3.2017

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Suomen yliopiston apteekki

Puijonkatu 23, 70100 Kuopio

Puh. 029- 4456222

Sähköposti: verkkoapteekki@uef.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

  Johanna Sarajärvi, proviisori

3. Rekisterin nimi

Yliopistonverkkoapteekki.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yliopistonverkkoapteekki.fi asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analysointiin. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla tiedottamiseen, palvelujen ja markkinoinnin kohdentamiseen ja sen edellyttämään profilointiin sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Asiakkaan luvalla hänelle voidaan lähettää uutiskirjeitä tai muita markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

- etu- ja sukunimi

- osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- tilaushistoria

- tilatut uutiskirjeet ja ostoslistat

- internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi yliopistonverkkoapteekki.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää yliopistonverkkoapteekki.fi:n valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja luottamuksellisesti yliopistonverkkoapteekki.fi:n lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omassa toiminnassaan.

Asiakkaan käyttämien sosiaalisen median painikkeiden käyttäjätiedot lähetetään kyseisen sosiaalisen median palveluntarjoajalle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja teknisillä suojauksilla. Vain Itä-Suomen yliopiston asianomaisella henkilökunnalla ja apteekin lukuun järjestelmää ylläpitävillä henkilöillä on pääsy tietoihin. Itä-Suomen yliopiston apteekilla ja järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on salassapitosopimus.

Rekisterin sijaitsee teknisen yhteistyökumppanin ylläpitämällä palvelilmella, joka sijaitsee Viestintäviraston erittäin tärkeille tiloille asetetut vaatimukset täyttävässä konesalissa.

Asiakaan, apteekin ja apteekin verkkopalvelun välinen tietoliikenne on suojattu SSL-salauksella. Sähköpostilla lähetettävistä tilausvahvistuksista poistetaan lääkkeiden nimet.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.